​ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಟೊರೊಂಟೊ


​​​​   Kannada Sangha Toronto           

Click here to renew or buy new membershipKannada Dept. Of Jawaharlal Nehru University (JNU) has developed a website under the guidance of Proof. Purushottam Bilimale to assist to learn Kannada language.​ It has incorporated modern method of teaching.They have used a total of 30 videos.

Those who are interested can make use of the the website www.kannadakalike.org   The site also gives information on history, culture etc of Karnataka.


NOTE: Membership year starts from Ganesha Habba. Please renew your membership or purchase new membership


ಸೂಚನೆ: ವಾರ್ಷಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವ, ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನವೀಕರಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಿರಿ. Upcoming Event

Click here to RSVP and buy tickets for Nadahabba 2019


Directions to the event place