ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಟೊರೊಂಟೊ

   Kannada Sangha Toronto           

ಪನೋರಮಾ ಇಂಡಿಯಾ ದ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ  ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಯುವ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳು, ಮತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು.

Kannada Sangha Toronto would like to thank all the committee members, youth members along with their parents, as well as all those who attended thePanorama India day celebrations and made the occasion a grand success.

    Timing : 8 am to 2 pm

​                             (See Events page for more details on the events) 


KST GANESHA HABBA                                          - 22 SEPTEMBER

Hindu Sabha Mandir, Brampton


KST CHAMPIONSHIP GOLF TOURNAMENT          - 23 SEPTEMBER

Braben Championship Golf course 

5700 Terry Fox way, Mississauga


NAADA HABBA                                                                    - 17 NOVEMBER 

PLEASE SAVE THE DATES IN YOUR CALENDAR  (details to follow)

Namaskara,


Welcome to the webpage of Kannada Sangha Toronto. KST is a non profit organization for people of Karnataka in Toronto Area, to enjoy, celebrate and participate in our rich diverse heritage, and culture. 

We conduct various programs throughout the year to promote culture, art and music of India, especially Karnataka. Find yourself reminiscing about the rich culture of Karnataka as you explore this site. Raffle tickets sold at the Venue:

1 ticket for $5 and 3 tickets for $10.
(Raffle draw is for KST members only)


UPCOMING EVENTS

Please Renew your Annual Membership now !  Website : Kannadasanghatoronto.com

For food donations - Please email KST.Food18@gmail.com 

For donations : Please email KST.treasurer18@gmail.com or KST.president@gmail.com

For competition registrations : Please email KST.culture18@gmail.com : Deadline - Sep 21 ; 6 pm.

"Lucky Ganesha for KST members"

​PANCHALOHA GANESHA  (10.5" Tall)