​ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಟೊರೊಂಟೊ


​​​​   Kannada Sangha Toronto           

ಪನೋರಮಾ ಇಂಡಿಯಾ ದ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ  ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಯುವ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳು, ಮತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು.

Kannada Sangha Toronto would like to thank all the committee members, youth members along with their parents, as well as all those who attended thePanorama India day celebrations and made the occasion a grand success.

​                             (See Events page for more details on the events) 


KST GANESHA HABBA                                          - 22 SEPTEMBER

Hindu Sabha Mandir, Brampton

Namaskara,


Welcome to the webpage of Kannada Sangha Toronto. KST is a non profit organization for people of Karnataka in Toronto Area, to enjoy, celebrate and participate in our rich diverse heritage, and culture. 

We conduct various programs throughout the year to promote culture, art and music of India, especially Karnataka. Find yourself reminiscing about the rich culture of Karnataka as you explore this site. 

UPCOMING EVENTS